Văn bản quy phạm

Số, kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 
v
[Collapse]Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vân Hồ (Continued on the next page)
 13/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 12/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 06/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 11/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 10/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 07/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 09/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 08/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Dân tộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 02/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Nội vụ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 04/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 05/2017/QĐ-UBND12/12/2017

QĐ v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next