Lĩnh vực Công thương

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 1. Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuXem chi tiết tại đây
 2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuXem chi tiết tại đây
 3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuXem chi tiết tại đây
 4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhXem chi tiết tại đây
 5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhXem chi tiết tại đây
 6. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhXem chi tiết tại đây
 9. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láXem chi tiết tại đây
 8. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láXem chi tiết tại đây
 10. Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyệnXem chi tiết tại đây
 7. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láXem chi tiết tại đây