Lĩnh vực Công thương

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyệnXem chi tiết tại đây
 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Xem chi tiết tại đây
 Cấp thay đổi nội dung cấp phép kinh doanh Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Xem chi tiết tại đây
 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Xem chi tiết tại đây
 Cấp mới phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuXem chi tiết tại đây
 Cấp thay đổi nội dung cấp phép kinh doanh Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượuXem chi tiết tại đây
 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Xem chi tiết tại đây
 Cấp mới Giấy phép kinh doanh thuốc láXem chi tiết tại đây
 Cấp thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh thuốc láXem chi tiết tại đây
 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc láXem chi tiết tại đây