Lĩnh vực Giao thông - Đường bộ

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN
 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp huyện quản lýXem chi tiết tại đây
 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lýXem chi tiết tại đây
 Chấp thuận thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lýXem chi tiết tại đây
 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND cấp huyện quản lýXem chi tiết tại đây
 Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lýXem chi tiết tại đây
 Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lýXem chi tiết tại đây