Lĩnh vực Nội vụ

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyệnXem chi tiết tại đây
 2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyệnXem chi tiết tại đây
 3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyệnXem chi tiết tại đây
 4. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyệnXem chi tiết tại đâyĐơn đề nghị.docx
 5. Thủ tục thành lập Hội Xem chi tiết tại đâyĐơn đề nghị TL Hội.docx
 6. Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Xem chi tiết tại đâyCV báo cáo.docx
 7. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất HộiXem chi tiết tại đâyĐơn đề nghị chia tách.docx
 8. Thủ tục đổi tên Hội Xem chi tiết tại đây
 9. Thủ tục Hội tự giải thểXem chi tiết tại đâyĐơn đề nghị giải thể.docx
 10. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thườngXem chi tiết tại đây
 11. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹXem chi tiết tại đâyĐơn đề nghị TL quỹ.docx
Page 1 of 4 (42 items)Prev1234Next