Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Bố trí ổn định dân cư trong huyệnXem chi tiết tại đây
 2. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnhXem chi tiết tại đây
 3. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 4. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 5. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trạiXem chi tiết tại đây
 6. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 7. Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 9. Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 10. Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sát nhậpXem chi tiết tại đây
 11. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thểXem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next