Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

Tên thủ tục
Nội dung chi tiết
Tải biểu mẫu tại đây
 
  
[Collapse]Thủ tục cấp: THỦ TỤC CẤP HUYỆN (Continued on the next page)
 1. Thủ tục Đăng ký thành lập mới Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 2. Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính)Xem chi tiết tại đây
 3. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)Xem chi tiết tại đây
 4. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 5. Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (thay đổi nội dung Điều lệ, số lượng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)Xem chi tiết tại đây
 6. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 7. Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 9. Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xãXem chi tiết tại đây
 10. Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sát nhậpXem chi tiết tại đây
 11. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thểXem chi tiết tại đây
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next