Ngày 14 tháng 07 năm 2017

Sau 5 ngày học tập (từ ngày 10 đến ngày 14/7), 81 quần chúng ưu tú là cán bộ nguồn, dân quân, dự bị động viên thuộc các Chi ít đảng viên trong toàn huyện đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2017.


          Với 5 chuyên đề được nghiên cứu, học tập gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giúp mỗi học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xây dựng cho mình thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản. Từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân đã chọn. Đồng thời, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2017, trong đó có 12,3% học viên đạt loại xuất sắc, 69,2% đạt loại khá, giỏi.

T/h: Thanh Tùng