Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: 0212.3666.258 Địa chỉ thư điện thử: sonhv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chánh Văn phòng giao kiêm Phụ trách Ban Chỉ đạo 2968

Địa chỉ thư điện tử: d
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện

Bài viết cùng chuyên mục