Ngày 05 tháng 04 năm 2017

Ngày 4/4, Đồng chí Nguyễn Huy Anh- Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Năm 2016 là năm thứ ba tỉnh Sơn La thực hiện việc đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong toàn tỉnh được đánh giá, công bố về chỉ số CCHC. Ủy ban nhân dân huyện huyện Vân Hồ đạt tổng số 88,78 điểm xếp thứ 9/12 khối các huyện, thành phố.

Năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới; củng cố, chấn chỉnh việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, những công việc khó khăn, phức tạp. Các nội dung về CCHC đã được triển khai thực hiện toàn diện theo Nghị quyết số 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, đạt được nhiều kết quả quan trọng, sự phối hợp giữa các cấp uỷ với chính quyền  các cơ quan trong chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC; Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan tiếp tục quan tâm, đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác CCHC còn tồn tại một số hạn chế như cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các xã còn thiếu, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, công tác kiểm tra công vụ của huyện đối với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã chưa được quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung cao cho công tác CCHC năm 2017; đề nghị Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2016; tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 25 của Tỉnh ủy Sơn La; Tiếp tục bố trí cán bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC, đặc biệt đối với cấp xã nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2017 và những năm tiếp theo.

T/hiện: Kiều Anh