Ngày 24 tháng 12 năm 2016

Ngày 21/12/2016, đồng chí Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2017.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước; ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương; giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017; hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về tổ chức triển khai kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch vốn đầu tư công; triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phải thực hiện đầy đủ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chính sách, chế độ hiện hành, những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2017 và dự báo sát thực tình hình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế năm 2016. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Chỉ thị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng nhiệm vụ thu ngân sách xã năm 2017 như thu thuế môn bài, thuế hộ, vận tải,...và các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển mô hình hợp tác xã,...mà UBND huyện giao sẽ khó thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Do đó đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, y tế, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện, giới thiệu sản phẩm du lịch trong Chương trình du lịch quốc gia năm 2017 tại Sơn La, Vân Hồ, Mộc Châu.

T/h: Lan Anh

Danh sách tệp đính kèm