Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả
Ngày 02 tháng 01 năm 2017

Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2017

I. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

          Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, toàn diện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 21.12.2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vân Hồ; Chương trình 10-CTr/HU ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 1313/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện về nâng cao chỉ số Hiệu quả QUản trị và Hành chính công giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1071/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND huyện về nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

 2.2. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, khả thi. Nghiê cứu xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Tập trung chỉ đạo thực hiện thống kê, rà soát, hệ thống hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu trên 100% TTHC được thống kê, rà soát, cập nhật bổ sung, hệ thống hóa, niêm yết công khai; trên 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử.

2.4. Tổ chức rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về Chính sách tinh giản biên chế. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2.5. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để xác định số lượng biên chế của từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách về tinh giản biên chế.

2.6. Tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thi tuyển dụng viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh công khai, minh bạch gắn với vị trí việc làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2.7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính trên địa bàn huyện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo đảm sử dụng có hiệu quả Ngân sách nhà nước.

2.8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện.

2.9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

(Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này - File đính kèm bên dưới)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 và triển khai thực hiện. Nội dung của kế hoạch phải xác định được đầy đủ các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, sản phẩm, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với thời gian hoàn thành từng nội dung nhiệm vụ đã đặt ra. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính (Quý I, 06 tháng, Quý III, năm) đúng thời gian quy định về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ).

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

2. Phòng Nội vụ

          2.1. Chủ trì việc triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Tổ chức triển khai Đề án cải cách công vụ, công chức trên địa bàn huyện. Theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã    thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

2.3. Báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện.

2.4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện báo cáo với Sở Nội vụ, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

2.5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

3.1. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện nghiêm túc chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của UBND huyện và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.2. Tổ chức triển khai đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

4. Phòng Tư pháp

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; Việc thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm theo quy định.    Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện các Đề án, dự án liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công của huyện có thể thực hiện được.

6. Ban Chỉ đạo ISO của huyện

Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc  thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001:2008.

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

7. Phòng Văn hóa - Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

          8. Đài Phát thanh và Truyền hình huyện

Phối hợp với Phòng Nội vụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách hành chính với nhiều hình thức, như: Đăng tin, bài, duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, chỉ đạo thực hiện./.

Danh sách tệp đính kèm