Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả
Ngày 10 tháng 06 năm 2016

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính của huyện đến năm 2020 nằm ở nhóm đạt kết quả khá thuộc khối huyện, thành phố.

2. Tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở.  

            II.  NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

            1. Kế hoạch thực hiện năm 2016 (phụ biểu 1, kèm theo)

          2. Kế hoạch thực hiện năm 2017 (phụ biểu 2, kèm theo)

          3. Kế hoạch thực hiện năm 2018 (phụ biểu 3, kèm theo)

          4. Kế hoạch thực hiện năm 2019 (phụ biểu 4, kèm theo)

          5. Kế hoạch thực hiện năm 2020 (phụ biểu 5, kèm theo)

III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong huyện thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương.

3. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống, xã hội của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4. Thường xuyên chấn chỉnh, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính cho công chức, viên chức, nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm đánh giá cán bộ, công chức làm cơ sở cho việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trọng tâm là các thủ tục hành chính giải quyết đất đai, đầu tư, xây dựng, thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tài chính công, tuyển dụng công chức, viên chức.

6. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bảo đảm trên 80% thủ tục hành chính được giải quyết qua bộ phận Một cửa, trong đó 90% hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, đúng hẹn, giảm phiền hà.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Duy trì và nâng cấp thường xuyên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

8. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

9. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, đổi mới chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính, theo hướng đánh giá đầy đủ mức độ kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra. Đánh giá thực chất, khách quan kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để đổi mới công tác quản lý nhà nước đem lại hiệu quả trong chỉ đạo điều hành. Người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước phải chịu trách nhiệm về kết quả cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Hàng năm lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, làm tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã.

10. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC và cơ chế một cửa, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành chính.

12. Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND huyện về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn huyện  giai đoạn 2016 - 2020.

 2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu, đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích, kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cụ thể hóa kế hoạch của UBND huyện vào chương trình công tác của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, định kỳ quý, 6 tháng, năm xây dựng báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp./.