Ngày 13 tháng 01 năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, ngành chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CCHC đã đề ra.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND xã; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của tỉnh, của huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, nội dung tuyên truyền cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý.

- Công tác tuyên truyền cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hanh chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 21.12.2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vân Hồ; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 21.12.2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vân Hồ; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện ban hành kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện ban hành kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2017.

3. Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cơ sở và của huyện. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND xã, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị, UBND xã đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

- Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Chú trọng các lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo …

- Đưa nội dung cải cách hành chính của tỉnh, huyện, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ một cách thích hợp vào chương trình giảng, dạy của Trung tâm bồi dưỡng - chính trị đối với các lớp bồi dưỡng, tập huấn…

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng Thông tin điện tử của huyện, trong tổ chức các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc thông qua hệ thống đài truyền thanh và các cuộc họp của bản, tiểu khu … Đặc biệt là cần tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC một cách dễ hiểu, thiết thực với từng địa phương.

- Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã và tại nhà văn hóa của bản, tiểu khu …

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thực hiện kế hoạch

- Các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã.

- Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC.

2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

4. Trách nhiệm thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, UBND các xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị mình.

- Phòng Nội vụ:

+ Tổ chức, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện, tham mưu xây dựng báo cáo UBND tỉnh.

+ Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC.

- Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức, triển khai thực hiện việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Xây dựng và duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về công tác cải cách hành chính của huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng phóng sự ngắn và viết bài về các mô hình, tập thể, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

- Văn Phòng HĐND và UBND huyện: Thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, UBND cấp xã và các thông tin về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND xã phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./.

Danh sách tệp đính kèm