• Vũ Văn Kiên

    Ngày 03 tháng 10 năm 2014

    Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm:

  • Bàn Thị Xuân

    Ngày 02 tháng 10 năm 2014

    Chức Vụ : Phó Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: xuanbt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó ban chuyên trách ban Pháp chế HĐND huyện