• Vũ Văn Kiên

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 • Bàn Thị Xuân

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Ban Pháp Chế Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: xuanbt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó ban chuyên trách ban Pháp chế HĐND huyện

 • Nguyễn Thị Lư

  Ngày 19 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Phó Ban - ĐT: 0212.3666.287