• Các Dân tộc huyện Vân Hồ

    Các Dân tộc huyện Vân Hồ

    Ngày 07 tháng 01 năm 2015

    Vân Hồ là một huyện mới chia tách từ huyện Mộc Châu là vùng đất cổ, hình thành và phát triển sớm trong lịch sử, có nhiều di tích lịch sử - văn hóa như: Đền Hang Miếng (xã Quang Minh), hang mộ Tạng Mè (xã Suối Bàng) và các di tích lịch sử thuộc căn cứ địa Mộc Hạ. Trên địa bàn huyện có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao... mỗi dân tộc có bản sắc đặc trưng và ngành nghề truyền thống riêng biệt.