• Sồng A Sua

  Ngày 21 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND Điện thoại: 0212. 3666.135 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác HĐND xã được Chủ tịch HĐND giao

 • Ngô Văn Dự

  Ngày 01 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: 0212.3666.135 Địa chỉ thư điện tử: dumocchau@gmai.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác UBND xã

 • Hà Văn Toán

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 • Vì Văn Triền

  Ngày 06 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 • Lò Văn Huyên

  Ngày 05 tháng 06 năm 2017

  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

 • Hà Thị Cảnh

  Ngày 09 tháng 05 năm 2017

  Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy