Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem tất cả
 • KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016

  Ngày 29 tháng 02 năm 2016

  Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

 • Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ, giai đoạn 2016 - 2020

  Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vân Hồ, giai đoạn 2016 - 2020

  Ngày 12 tháng 01 năm 2016

  Thực hiện Quyết định số: 315/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Vân Hồ về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Vân Hồ giai đoạn 2016-2020; UBND huyện Vân Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 • Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016

  Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016

  Ngày 01 tháng 01 năm 2016

  Thực hiện quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Vân Hồ về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Vân Hồ năm 2016; Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; UBND huyện Vân Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU

  Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU

  Ngày 22 tháng 12 năm 2015

  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 21.12.2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vân Hồ

 • Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2015

  Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2015

  Ngày 06 tháng 04 năm 2015

  Thực hiện Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện; UBND huyện Vân Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước năm 2015 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 • Bộ phận “một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động

  Bộ phận “một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động

  Ngày 08 tháng 10 năm 2014

  Bắt đầu từ ngày 7/5/2014, Bộ phận “Một cửa” huyện Vân Hồ chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 122 của UBND huyện.