• Trần Văn Nam

    Ngày 16 tháng 12 năm 2014

    Chức vụ: Chi cục trưởng - ĐT: 0212.3666.800 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Chi cục thuế