• Phạm Văn Trực

  Ngày 04 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Trưởng Công an huyện - Điện thoại: 0223.902.113

 • Lường Khánh Toàn

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó trưởng Công an huyện

 • Nguyễn Tiến Trung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trường Công an huyện

 • Lý Văn Chung

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

 • Vũ Ngọc Tiên

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

 • Đào Văn Thụ

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện