Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Đài Truyền thanh Truyền hình

 • Mùa A Sơn

  Ngày 03 tháng 03 năm 2015

  Chức vụ: Trưởng đài - ĐT: 02123.666.345 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện