• Mùa A Sơn

    Ngày 03 tháng 03 năm 2015

    Chức vụ: Trưởng đài - ĐT: 02123.666.345 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện