• Hoàng Trung Hiếu

    Ngày 13 tháng 11 năm 2014

    Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hieudt.vanho@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của đội quản lý đô thị