• Nguyễn Thanh Lâm

    Ngày 13 tháng 11 năm 2014

    Chức vụ: Đội trưởng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: qltt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành công việc của Đội quản lý thị trường số 12