Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng

 • Trần Ngọc Tân

  Ngày 12 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt trưởng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Xuân Nha

 • Nguyễn Hùng Chiến

  Ngày 11 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt phó

 • Bàn Đức Quang

  Ngày 10 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt phó