• Trần Ngọc Tân

  Ngày 12 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt trưởng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Xuân Nha

 • Nguyễn Hùng Chiến

  Ngày 11 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt phó

 • Bàn Đức Quang

  Ngày 10 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Hạt phó