• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Dân tộc

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Dân tộc

 • Nguyễn Huy Huynh

  Ngày 28 tháng 07 năm 2017

  Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: huynhnh.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Dân tộc

 • Đặng Phi Hùng

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hungdp.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Dân tộc được Trưởng phòng giao