• Giàng A Ký

  Ngày 30 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: kyga.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng giao

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Phạm Thanh Hải

  Ngày 20 tháng 07 năm 2017

  Chức Vụ: Trưởng Phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: haipt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Nguyễn Văn Hoàn

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hoannv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng giao