Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Giáo dục & Đào tạo

 • Giàng A Ký

  Ngày 30 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: kyga.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng giao

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Phạm Thanh Hải

  Ngày 20 tháng 07 năm 2017

  Chức Vụ: Trưởng Phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: haipt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Nguyễn Văn Hoàn

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hoannv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng giao