Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Nguyễn Văn Bắc

  Ngày 27 tháng 01 năm 2016

  Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 02123.666. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Quản lý, điều hành các công việc thuộc phạm vi quản lý của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 • Nguyễn Văn Huy

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ: Phó Trưởng phòng ĐT : 02123.666.282 Địa chỉ thư điện tử: huynv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Kinh tế và Hạ tầng được trưởng phòng giao