• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Nguyễn Văn Bắc

  Ngày 27 tháng 01 năm 2016

  Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 02123.666. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Quản lý, điều hành các công việc thuộc phạm vi quản lý của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 • Nguyễn Văn Huy

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ: Phó Trưởng phòng ĐT : 02123.666.282 Địa chỉ thư điện tử: huynv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Kinh tế và Hạ tầng được trưởng phòng giao