• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Vũ Mạnh Thắng

  Ngày 07 tháng 02 năm 2017

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: thangvm.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Lao động, thương binh và xã hội được Trưởng phòng giao

 • Phùng Tiến Sơn

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Trưởng Phòng ĐT: 02123.666.249 Địa chỉ thư điện tử: sonpt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Lao động, thương binh và Xã hội

 • Lường Văn Bính

  Ngày 06 tháng 03 năm 2014

  Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02123.666.249 Địa chỉ thư điện tử: binhlv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Lao động, thương binh và xã hội được Trưởng phòng giao