Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Nội vụ

 • Trần Văn Quynh

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: 02123.666.280 Địa chỉ thư điện tử: quynhtv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Nội vụ được trưởng phòng giao

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nội vụ

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nội vụ

 • Trần Hải Đăng

  Trần Hải Đăng

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Trưởng phòng ĐT : 02123.666.279 Địa chỉ thư điện tử: dangth.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Nội vụ