• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thái Bá Sinh

  Thái Bá Sinh

  Ngày 14 tháng 04 năm 2017

  Chức Vụ : Trưởng Phòng Điện thoại : 02123.666.289 Địa chỉ thư điện tử: sinhtb.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Đỗ Quốc Hưng

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hungdq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Nông nghiệp và PTNT được Trưởng phòng giao