Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch

 • Nguyễn Quang Huấn

  Nguyễn Quang Huấn

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ: Trưởng Phòng ĐT : 02123.666.266 Địa chỉ thư điện tử: huannq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Tài chính - Kế hoạch

 • Trương Vĩnh Linh

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 02123.666.250 Địa chỉ thư điện tử: linhtv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch được Trưởng phòng giao

 • Nguyễn Hữu Hưng

  Ngày 01 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0212.3666.128 Địa chỉ thư điện tử: hungnh.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Tài chính - Kế hoạch được Trưởng phòng giao