Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường

 • Nguyễn Hồng Thành

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chúc vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0212.3666.257 Địa chỉ thư điện tử: thanhnh.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Tài nguyên và Môi trường

 • Nguyễn Quang Huy

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: 0212.3666.257 Địa chỉ thư điện tử: huynq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường được trưởng phòng giao