• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường

 • Nguyễn Hồng Thành

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chúc vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0212.3666.257 Địa chỉ thư điện tử: thanhnh.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng Tài nguyên và Môi trường

 • Nguyễn Quang Huy

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: 0212.3666.257 Địa chỉ thư điện tử: huynq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường được trưởng phòng giao