Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Thanh tra

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện

 • Phạm Thái Bình

  Phạm Thái Bình

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Chánh Thanh Tra ĐT: 02123.666.248 Địa chỉ thư điện tử: binhpt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc Thanh tra huyện

 • Nguyễn Mạnh Thắng

  Ngày 06 tháng 03 năm 2014

  Phó Chánh thanh tra ĐT: 0223.666.248 Địa chỉ thư điện tử: thangnm.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Thanh tra huyện được Chánh thanh tra giao