• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tư pháp

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tư pháp

 • Lò Việt Bắc

  Lò Việt Bắc

  Ngày 24 tháng 04 năm 2017

  Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0212.8558.899 Địa chỉ thư điện tử: baclv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Tư pháp