Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Phòng Tư pháp

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tư pháp

  Ngày 10 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tư pháp

 • Lò Việt Bắc

  Lò Việt Bắc

  Ngày 24 tháng 04 năm 2017

  Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0212.8558.899 Địa chỉ thư điện tử: baclv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Tư pháp