• Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin

 • Vũ Thanh Hải

  Ngày 07 tháng 03 năm 2016

  Chức Vụ : Trưởng Phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: haivt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin

 • Phạm Xuân Định

  Ngày 04 tháng 03 năm 2016

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng ĐT: 02123.666.383 Địa chỉ thư điện tử: dinhpx.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin được Trưởng phòng giao