Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Thường trực UBND huyện

 • Nguyễn Huy Anh

  Ngày 27 tháng 01 năm 2016

  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Điện thoại: 02128.586.999 Địa chỉ thư điện tử: anhhn.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung, trưởng khối Nội chính

 • Lường Thị Hiền

  Lường Thị Hiền

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch UBND ĐT: 02123.666.258 Địa chỉ thư điện tử: hienlt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó chủ tịch - Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội

 • Vũ Xuân Hiếu

  Vũ Xuân Hiếu

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chủ Tịch UBND huyện Điện thoại: 02123.666.242 Địa chỉ thư điện tử: hieuvx.vanho@sonla.gov.vn Chức vụ đảm nhiệm: Phó chủ tịch - phụ trách khối Kinh tế