• Đỗ Tuấn Long

    Ngày 16 tháng 12 năm 2014

    Chức vụ: Chánh án tòa án - ĐT: 02123.666.330 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Tòa án nhân dân huyện