Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 26/TB-ĐGTB

  THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (lần 2, đợt 2, năm 2017)

  Xem tài liệu
 • 1450/QĐ-UBND

  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu
 • 2993/TB-UBND

  THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp khác thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư

 • Trần Đức Hiển

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức vụ: Trưởng trạm Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử công vụ: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành hoạt động của Trạm khuyến nông - khuyến ngư

 • Trần Đức Hiển

  Ngày 11 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ: Trạm Trưởng