• Trần Đức Hiển

    Ngày 02 tháng 10 năm 2014

    Chức vụ: Trưởng trạm Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử công vụ: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành hoạt động của Trạm khuyến nông - khuyến ngư

  • Trần Đức Hiển

    Ngày 11 tháng 09 năm 2014

    Chức vụ: Trạm Trưởng