• Bùi Văn Viễn

    Ngày 13 tháng 11 năm 2014

    Chức vụ: Chi Cục trưởng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành công việc của Chi cục Thý y