• Hà Thị Liên

    Ngày 13 tháng 11 năm 2014

    Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo điều hành công việc của Trung tâm DS - KH hóa Gia đình