• Danh sách công chức, viên chức trung tâm Hành chính công

  Ngày 02 tháng 01 năm 2018

  Trung tâm Hành chính công

 • Vũ Văn Dũng

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 02123.666.393 Địa chỉ thư điện tử: dungvv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công

 • Nguyễn Quốc Toản

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó Giám đốc Điện thoại: 02123.666.393 Địa chỉ thư điện tử: toannq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công được Giám đốc giao

 • Vàng Kim Trỏ

  Vàng Kim Trỏ

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng - Phụ trách kỹ thuật Điện thoại: 02123.666.393

 • Nguyễn Hà Trang

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Phụ trách Lĩnh vực Tài chính kế hoạch Điện thoại: 02123.666.393

 • Nguyễn Anh Hào

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Chuyên viên chi cục thuế - Phụ trách lĩnh vực thuế Điện thoại: 02123.666.393