• Lại Như Ý

    Ngày 06 tháng 06 năm 2017

    Chức vụ: Phó giám đốc Điền thoại: 0212.3666.386 Địa chỉ thư điện tử: ygpmbmocchau@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm phát triển quỹ đất được Giám đốc giao

  • Trần Hoàng Khiêm

    Ngày 03 tháng 10 năm 2014

    Chức Vụ : GĐ Trung tâm - ĐT: 02123.666.386 Địa chỉ thư điện tử: khiemtranvanho@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm phát triển Qũy đất