Văn bản chỉ đạo điều hành

 • 12/TB-HĐTD

  THÔNG BÁO kết quả xét thuyển viên chức sự nghiệp - Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Hồ năm 2017

  Xem tài liệu
 • 2803/CĐ-UBND

  Công điện khẩn Cơn bão số 11

  Xem tài liệu
 • 2725/KH-UBND

  Triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vân Hồ

  Xem tài liệu

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

 • Lường Văn Hùng

  Lường Văn Hùng

  Ngày 03 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : GĐ Trung tâm Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hunglv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao