• Lường Văn Hùng

    Lường Văn Hùng

    Ngày 03 tháng 10 năm 2014

    Chức Vụ : GĐ Trung tâm Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: hunglv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao