• Trịnh Ngọc Thanh

    Ngày 12 tháng 09 năm 2014

    Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0212.3666.334 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Trung tâm Y tế huyện

  • Sồng A Phư

    Ngày 11 tháng 09 năm 2014

    Chức vụ: Phó Giám đốc