• Trần Văn Quynh

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: 02123.666.280 Địa chỉ thư điện tử: quynhtv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Nội vụ được trưởng phòng giao

 • Hoàng Văn Sơn

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: 0212.3666.258 Địa chỉ thư điện thử: sonhv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chánh Văn phòng giao kiêm Phụ trách Ban Chỉ đạo 2968

 • Nhiệm vụ các thành viên UBND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Phân công nhiệm vụ các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số ngành phụ trách các xã

 • Giàng A Ký

  Ngày 30 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó trưởng phòng Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: kyga.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo được Trưởng phòng giao

 • Vũ Văn Dũng

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 02123.666.393 Địa chỉ thư điện tử: dungvv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công

 • Nguyễn Quốc Toản

  Ngày 15 tháng 08 năm 2017

  Chức vụ: Phó Giám đốc Điện thoại: 02123.666.393 Địa chỉ thư điện tử: toannq.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công được Giám đốc giao