• Hoàng Văn Sơn

  Ngày 01 tháng 09 năm 2017

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: 0212.3666.258 Địa chỉ thư điện thử: sonhv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chánh Văn phòng giao kiêm Phụ trách Ban Chỉ đạo 2968

 • Mùi Thị Thiệp

  Mùi Thị Thiệp

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014

  Chức Vụ : Phó Chánh Văn Phòng Điện thoại: 0212.8585.678 Địa chỉ thư ddienj tử: thiepmt.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện được Chánh Văn phòng giao - Trưởng ban tiếp công dân

 • Vũ Văn Dũng

  Vũ Văn Dũng

  Ngày 10 tháng 04 năm 2014

  Chức vụ: Chánh Văn Phòng Điện thoại: 02123.503.000 Địa chỉ thư điện tử: dungvv.vanho@sonla.gov.vn Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện