• Trần Công Tiến

    Ngày 16 tháng 12 năm 2014

    Chức vụ: Viện Trưởng - ĐT: 0212.3866.618 Địa chỉ thư điện tử: trancongtienvks@gmail.com Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện