• Trần Đức Thọ

  Ngày 18 tháng 09 năm 2014

  Chức vụ : Chánh Văn Phòng Huyện Ủy - ĐT : 0223 666 254

 • Nguyễn Ngọc Hải

  Nguyễn Ngọc Hải

  Ngày 17 tháng 09 năm 2014

  Chức Vụ : P.Chánh Văn Phòng Huyện Ủy - ĐT : 0223 666 253