• Đinh Văn Quân

    Ngày 17 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

  • Lò Văn Tư

    Ngày 16 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND