• Hà Công Duyên

    Ngày 17 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND xã

  • Mùi Văn Nguyện

    Ngày 15 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND