• Vi Văn Quý

    Ngày 17 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: 01697460398 Địa chỉ thư điện tử: Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND xã

  • Vì Văn Thường

    Ngày 16 tháng 09 năm 2015

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND